ANAR A RESTAURANTS

IR A RESTAURANTES

GO RESTAURANTS

Restaurant   l'Esportell del Bou

DADES BÀSIQUES

DATOS BÁSICOS

BASIC DATA

HORARIS

HORARIOS

SCHEDULES

PREUS

PRECIOS

PRICES

SITUACIÓ

SITUACIÓN

SITUATION

CARACTERÍSTIQUES

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

ENTORN

ALREDEDORES

SURROUNDINGS


Logo de l'Esportell del Bou

Adreça - Dirección - Address:

c/. Diputat Orga, 3-5

REST ESPORTELL PLANELL.gif (27504 bytes)

Població - Localidad - Village:

43491  PICAMOIXONS

Telèfon - Teléfono - Telephone

(+34) 977 60 48 68

Mòvil - Móbil

(+34) 636 691 647

E-mail:  info@esportelldelbou.com

Web:  www.esportelldelbou.com

DADES  BÀSIQUES - datos básicos - basic data

  Cuina - Cocina - Cook:  Gerard Rafí     Menjador - Comedor - Room:  Marta Rafí

  Tipus menjar - Tipo comida - Food type: catalana de mercat - catalana de mercado - Catalan of marquet

  CALÇOTADES: Desembre a abril - Diciembre a abril  - December to April

  Capacitat total - Capacidad total - Total capacity: 330 person.

  Decoració - Decoración - Decoration:  rústica i elegant - rústica y elegante - rustic and elegant

     La cuina és de mercat i és forneix de les primeres matèries pròpies del poble: l'oli, les ametlles, les hortalisses i les fruites… que, com si d’una obra d’art es tractès, es transformen i moldejen, per tal què pogueu fruir de tots els sentits. De desembre a abril vingui a gaudir de la més autèntica Calçotada.

     La cocina es de mercado y se elabora con materias primas propias del pueblo: el aceite, las almendras, las hortalizas y las frutas… que, como si de una obra de arte se tratase, se transforman y moldean, con el fín de què puedan disfrutar todos los sentidos. De diciembre a abril venga a disfrutar de la más autentica Calçotada.

     The kitchen is of market and it is elaborated with matters cousins characteristic of the town: the oil, the almonds, the vegetables and the fruits… that, as if of a work of art is, they transform and they model, with the què fín they can enjoy all the senses. Of December to April comes to enjoy the more ones Calçotada it authenticates.Amunt - arriba - up

HORARIS - horarios - schedules

  Dimecres a dilluns - Miércoles a lunes - Wednesday to Monday

13  -  17  h

  Dimarts - Martes - Tuesday

Tancat - cerrado - closed

  Divendres i dissabtes, vigílies de festius - Viernes y sábados, vigilias de festivos - Friday and Saturday, vigils of festivity

20  -  24  h

  Dinar - Comida - Eat:   13 - 16 h    |    Sopar - Cena - Dinner:   21 - 23,30 h

PREUS - precios - prices

REST ESPORTELL MENJADOR.jpg (51482 bytes)

Menú diari - Menú diario - Daily menu

13 euros + IVA

Carta (preu mitjà) - Carta (precio medio) - Carta (I price half)

30 - 35 euros

Altres menús per a grups i celebracions - Otros menús para grupos y celebraciones - Other menus for groups and celebrations

Consultar

To consult

Targetes de crèdit - Tarjetas de crédito - Credit cards:  totes - todas - alls

SITUACIÓ - SITUACIÓN - SITUATION

REST ESPORTELL NEU.jpg (52155 bytes)     Al bell mig del poble de Picamoixons, al costat de la Plaça de l’Església, en una casa de pagès anomenada Cal Pei i Cal Barraques, que a l’Edat Mitjana havia estat una Posada, s’ha instal·lat el Restaurant L’ESPORTELL DEL BOU.

     En el mismo centro del pueblo de Picamoixons, al lado de la Plaça de l’Església, en una casa de payés llamada Cal Pei y Cal Barraques, que en la Edad Media había sido una Posada, se ha instalado el Restaurant L’ESPORTELL DEL BOU.

     In the same center of the town of Picamoixons, beside the 'Plaça de l'Església', in a house of 'payes' called 'Cal Pei' and 'Cal Barraques' that had been an Inn in the Half Age, has settled the Restaurant L'ESPORTELL DEL BOU.Amunt - arriba - up

CARACTERÍSTIQUES - características - characteristics

     El conjunt està format pels espais característics de la casa de pagès -celler, cub, pou, pati, etc.- que barrejats amb una acurada restauració, s’aconsegueix un entorn rústec molt acollidor.

     Disposa de 3 menjadors mitjans -de 120, 70 i 50 persones-, dos de privats -de 8 i 12 persones-, un pati -per a 40 persones- i una terrasa -per a 30 persones-. Tot aixó alimentat des d'una cuina de 100 m2.

     El conjunt forma un lloc idòni per a les celebracions, dinars d’empresa o particulars, calçotades, etc., on es pot gaudir tant del menjar com de l’entorn.

     El conjunto está formado por los espacios característicos de la casa de payés (bodega, pozo, patio, etc.) que mezclados con una magnífica restauración, se consigue un entorno rústico muy acogedor.

     Dispone de 3 comedores medianos (para 120, 70 y 50 personas), dos de privados (de 8 y 12 personas), un patio (para 40 personas) y una terraza (para 30 personas). Todo ello alimentado desde una cocina de 100 m2.

     El conjunto forma un logar idóneo para las celebraciones, comidas de empresas o particulares, calçotadas, etc, donde se puede disfrutar tanto de la comida como del entorno.

     The group is formed by the characteristic spaces of the 'payes' house (cellar, well, patio, etc.) that blended with a magnificent restoration, a very welcoming rustic environment is gotten.

     It has 3 medium dining rooms (for 120, 70 and 50 people), two of private (of 8 and 12 people), a patio (for 40 people) and a terrace (for 30 people). Everything fed it from a kitchen of 100 m2.
     The group forms a suitable place for the celebrations, foods of companies or matters, 'calçotadas', etc, where one can enjoy so much of the food as of the environment.

Reserves - Reservas - Reservations:  977 60 48 68 / 636 691 647Amunt - arriba - up

ENTORN  GEOGRÀFIC - alrededores - arounds

     Picamoixons és un bonic poble de 500 habitants, emplaçat en una petita però preciosa vall, banyada pel riu Francolí, a la sortida del congost de les Roixelles que comunica la Conca de Barberà amb l’Alt Camp. El seu emplaçament ha marcat la història, des del Paleolític, passant per l’època romana, l'Edat Mitjana i l’era Moderna. Sempre ha estat un important nus de comunicacions entre les comarques interiors i el Camp de Tarragona. Podeu accedir al poble per la comarcal 240, o per la carretera local 742.

     Nosaltres estem situats al centre mateix de la vila, concretament al costat de l'església de Sant Salvador. Des de tots els punts d'entrada es pot veure el campanar d'aquest temple. Així dons, només cal tenir una mica de sentit de l'orientació per poder arribar, sense pèrdua, al nostre establiment.

     Picamoixons es un bonito pueblo de 500 habitantes, emplazado en un pequeño pero precioso valle, bañado por el río Francolí, a la salida del desfiladero de les Roixelles que comunica la Conca de Barberà con el Alt Camp. Su emplazamiento ha marcado la historia, desde el Paleolítico, pasando per la época romana, la Edad Media y la era Moderna. Siempre ha sido un importante nudo de comunicaciones entre las comarcas interiores y el Camp de Tarragona. Se puede acceder al pueblo por la comarcal 240, o por la carretera local 742.

     Nosotros estamos situados en el centro mismo de la villa, concretamente al lado de la iglesia de Sant Salvador. Desde todos los puntos de entrada puede verse el campanario de dicho templo. Así pues, sólo falta tener un poco de sentido de la orientación para llegar, sin pérdida, a nuestro establecimiento.

     Picamoixons is a beautiful town of 500 inhabitants, summoned in a small but beautiful valley, taken a bath by the river Francolí, to the exit of the narrow pass of them Roixelles that the Conca de Barberà communicates with the Alt Camp. Their location has marked the history, from the Paleolithic one, passing per the Roman time, the Half Age and the Modern era. It has always been an important knot of communications between the interior districts and the 'Camp de Tarragona'. You can consent to the town for the one C-240, or for the local highway 742.

     We are located in the same center of the village, concretely beside the church of 'Sant Salvador'. From all the entrance points he/she can the steeple of this temple it turns. Therefore, only lack to have some sense of the orientation to arrive, without loss, to our establishment.

Amunt - arriba - up


ANAR A RESTAURANTS    IR A RESTAURANTES    GO RESTAURANTS

Aquesta pàgina forma part del portal: Alt Camp Informació            ©2006-2014 Associació Sense Límits